Menu

Polityka prywatności UD

Polityka prywatności serwisu Uprzejmie Donoszę

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu Uprzejmie Donoszę dostępnego pod adresem uprzejmiedonosze.net.
 2. Administratorem danych jest Szymon Nieradka (szymon@uprzejmiedonosze.net).
 3. Szymon Nieradka stworzył serwis Uprzejmie Donoszę jako bezpłatne, oraz pozbawione reklam narzędzie, dostępna dla wszystkich pełnoletnich osób zainteresowanych jego użyciem.
 4. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. W ochronie danych osobowych stosowane są procedury oraz zabezpieczenia techniczne, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.
 6. Każda Użytkownik serwisu, którego dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania ich, usunięcia, prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: szymon@uprzejmiedonosze.net
 8. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych na adres kontaktowy wskazany powyżej.
 10. Proces usuwania danych osobowych Użytkownika w przypadku części przetwarzanych informacji sprowadza się do ich anonimizacji poprzez zamazanie ich losowym ciągiem znaków.

II. Dane gromadzone i przetwarzane przez serwis

 1. Dane związane z kontem Użytkownika wypełniane samodzielnie przez Użytkownika:
  • Imię i nazwisko Użytkownika – uzupełniane przez Użytkownika w procesie rejestracji, domyślnie uzupełnione danymi pobranymi z konta Google, z możliwością zmiany przez Użytkownika, wykorzystywane w późniejszym procesie wypełnienia Zgłoszenia jako dane identyfikujące zgłaszającego.
  • Adres e-mail – bez możliwości wprowadzenia zmian przez Użytkownika, wykorzystywany w późniejszym procesie wypełnienia Zgłoszenia jako dane kontaktowe zgłaszającego.
  • Adres kontaktowy – uzupełniany przez Użytkownika w procesie rejestracji, wykorzystywany w późniejszym procesie wypełnienia Zgłoszenia jako dane kontaktowe zgłaszającego.
  • Opcjonalny numer telefonu – uzupełniany przez Użytkownika w procesie rejestracji, wykorzystywany w późniejszym procesie wypełnienia Zgłoszenia jako dane kontaktowe zgłaszającego.
 2. Dane związane z kontem Użytkownika wypełniane automatycznie przez serwis:
  • Płeć Użytkownika – generowana automatycznie na podstawie imienia, wykorzystywana w celu zastosowanie prawidłowej formy gramatycznej w serwisie, oraz w pliku zgłoszenia.
  • Data założenia konta – zapisywana automatycznie w trakcie zakładania konta, wykorzystywana w celach diagnostycznych.
  • Data edycji konta – zapisywana automatycznie w trakcie edycji konta, wykorzystywana w celach diagnostycznych.
  • Data usunięcia konta – zapisywana automatycznie w trakcie procesu anonimizacji konta oraz usuwania wszystkich danych oraz plików związanych z kontem użytkownika, wykorzystywana w celach diagnostycznych.
  • Identyfikator użytkownika – generowany automatycznie jako numer kolejny Użytkownika, wykorzystywany w procesie generowania numeru zgłoszenia
 3. Dane związane z tworzeniem zgłoszenia, wypełniane samodzielnie przez Użytkownika:
  • Kategoria – wybrana przez Użytkownika, wykorzystywana w celu automatycznego generowania odpowiedniego opisu zgłoszenia.
  • Zdjęcia z kontekstem – wgrywane przez Użytkownika, wykorzystywane jako główny dowód popełnienia wykroczenia opisanego w zgłoszeniu.
  • Zdjęcia z tablicą rejestracyjną – wgrywane przez Użytkownika, wykorzystywane jako precyzyjna identyfikacja pojazdu w zgłoszeniu.
  • Numer rejestracyjny – pobierany automatycznie ze "zdjęcia z tablicą rejestracyjną", z możliwością zmiany tej wartości przez Użytkownika, wykorzystywana w części opisowej zgłoszenia.
  • Miejsce zgłoszenia – pobierany automatycznie ze "zdjęcia z tablicą rejestracyjną", z możliwością zmiany tej wartości przez Użytkownika, wykorzystywany w celu identyfikacji miejsca popełnienia wykroczenia opisanego w zgłoszeniu. Dodatkowo gromadzone są: miasto, województwo oraz dane geolokalizacyjne, wszystkie wykorzystywane w celach statystycznych oraz diagnostycznych.
  • Komentarz – opcjonalnie wypełniany przez Użytkownika, wykorzystywany w celu doprecyzowania zgłoszenia.
  • Status – ustawiany przez Użytkownika, pozwalający mu na oznaczanie postępów procesowania poszczególnych zgłoszeń.
  • Numer sprawy – opcjonalnie wypełniany przez Użytkownika, wykorzystywany w celu powiązania zgłoszenia ze sprawą nadaną przez jednostkę SM lub policji. Numer sprawy może być wykorzystywany do generowania automatycznego opisu do zgłoszeń innych Użytkowników w przypadku wykrycia recydywy.
  • Prywatne uwagi – opcjonalnie wypełniane przez Użytkownika na jej/jego własne potrzeby.
 4. Dane związane z tworzeniem zgłoszenia, wypełniane automatycznie przez serwis:
  • Dane zgłaszającego, jako kopia aktualnych danych związanych z kontem Użytkownika w momencie generowania wniosku: Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (jeśli został podany), adres kontaktowy oraz płeć.
  • Data utworzenia zgłoszenia – zapisywana automatycznie w trakcie tworzenia zgłoszenia, wykorzystywana w celach diagnostycznych.
  • Data zgłoszenia – pobierana automatycznie z pierwszego zdjęcia załączonego do zgłoszenia, wykorzystywana w zgłoszeniu jako oficjalna data oraz godzina w której Użytkownik był świadkiem rejestrowanego wykroczenia.
  • Numer rejestracyjny – kopia automatycznie pobranego ze zdjęcia numeru rejestracyjnego, wykorzystywany w celu określenia, czy do danego zgłoszenia należy załączyć zdjęcie tablicy rejestracyjnej.
  • Zdjęcie samej tablicy rejestracyjnej – wycinane automatycznie ze zdjęcia przekazanego przez Użytkownika, wykorzystywane w podglądzie zgłoszenia oraz na dokumencie PDF zgłoszenia.
  • Marka pojazdu – pobierana automatycznie ze zdjęcia przekazanego przez Użytkownika, gromadzona w celach statystycznych.
  • Miasto identyfikujące odpowiednią komórkę Straży Miejskiej – generowane automatycznie z adresu zgłoszenia, wykorzystywane w celu dobrania odpowiedniej komórki Straży Miejskiej do umieszczenia w nagłówku zgłoszenia PDF.
  • Województwo identyfikujące odpowiednią komendę Policji w ramach akcji "STOP AGRESJI DROGOWEJ" – generowane automatycznie z adresu zgłoszenia, wykorzystywane w celu dobrania odpowiedniej wojewódzkiej komendy Policji do umieszczenia w nagłówku zgłoszenia PDF.
  • Historia zmian statusów – gromadzona automatycznie w celach diagnostycznych.

III. Pliki cookies

 1. Serwis Uprzejmie Donoszę używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer i przechowywane przez przeglądarkę www Użytkownika.
 2. Uprzejmie Donoszę wykorzystuje następujące pliki cookies:
  1. niezbędny plik cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, przechowujący identyfikator sesji;
  2. plik cookie Google Analytics, umożliwiający wiązanie wielu wizyt Użytkownika
 3. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie allaboutcookies.org

IV. Google Analytics

 1. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, informacji o czasie i dacie oraz lokalizacji.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z serwisu, aby usprawniać jego funkcjonowanie. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

© Uprzejmie Donoszę, 2015–2024

regulamin | historia zmian | o projekcie